Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden

A.1 Definities

A.1.1 In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder ‘cliënt’: degene die met AutoImporteren.eu hetzij direct, hetzij indirect met AutoImporteren.eu een overeenkomst sluit tot het leveren of ter beschikking stellen van zaken (daaronder begrepen auto’s, onderdelen, documenten en registraties) dan wel enig ander door AutoImporteren.eu aangeboden zaken (daaronder begrepen elektronische producten).

A.1.2 Onder ‘schriftelijk’ dient te worden verstaan: per brief, per telefax of langs elektronische weg.

A.2 Toepasselijkheid

A.2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van AutoImporteren.eu  en op alle overeenkomsten tussen AutoImporteren.eu en de cliënt.

A.3 Aanbod, bestelling en totstandkoming van overeenkomst

A.3.1 Alle offertes en aanbiedingen van AutoImporteren.eu zijn geheel vrijblijvend, tenzij het tegendeel uitdrukkelijk schriftelijk is bepaald. Een overeenkomst komt pas tot stand door uitdrukkelijk aanvaarding door AutoImporteren.eu ofwel wanneer AutoImporteren.eu een aanvang heeft gemaakt met de uitvoering van de bedongen prestatie. Tenzij uitdrukkelijk anders aangeven, zijn de offertes en aanbiedingen van AutoImporteren.eu 5 dagen geldig in verband met de fluctuerende valuta koersen.

A.3.3 De in het vorige lid genoemde aanvaarding door AutoImporteren.eu kan via elk communicatiemiddel plaatsvinden. Dit geldt eveneens indien de bestelling of opdracht van de cliënt langs elektronische weg is geplaatst.

A.3.4 Invoerfouten en andere fouten gemaakt bij het verstrekken van de bestelling of opdracht komen steeds voor rekening en risico van de cliënt.

A.4. Vertrouwelijke informatie

A.4.1. Iedere partij zal alle redelijkerwijs te nemen voorzorgsmaatregelen treffen teneinde de van de andere partij ontvangen informatie -voor zover van vertrouwelijke aard- geheim te houden.

A.5 Prijzen en tarieven

A.5.1. Alle prijzen zijn exclusief omzetbelasting (btw) en andere heffingen die van overheidswege worden opgelegd, tenzij anders aangegeven.

A.6 Facturering en betaling

A.6.1 Facturering geschiedt door Import Your Car voorafgaand aan de levering of althans binnen twee werkdagen na levering of terbeschikkingstelling respectievelijk de aanvang van de verrichting van de werkzaamheden en/of diensten, tenzij uitdrukkelijk anders met de cliënt overeengekomen.

A.6.2 Betaling door de cliënt dient te geschieden vóór levering.

A.6.3 Door de cliënt gedane betalingen strekken in de eerste plaats tot voldoening van alle verschuldigde rente en kosten en pas daarna tot voldoening van de oudste openstaande en opeisbare facturen.

A.6.4 Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van AutoImporteren.eu is het de cliënt niet toegestaan zijn betalingsverplichting jegens AutoImporteren.eu te verrekenen met een vordering van cliënt op AutoImporteren.eu uit welke hoofde dan ook.

A.6.5 De betalingstermijnen zijn fatale termijnen. Bij niet tijdige betaling is de cliënt dan ook zonder ingebrekestelling in verzuim. De cliënt is bij niet tijdige betaling een vertragingsrente verschuldigd gelijk aan 1.5% per maand. Indien AutoImporteren.eu door het verzuim van cliënt genoodzaakt is om de vordering ter incasso uit handen te geven, komen alle daarmee gepaard gaande kosten, zoals administratiekosten, gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten -waaronder begrepen de kosten voor een faillissementsaanvraag- voor rekening van de cliënt. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen tenminste 15% van het onbetaald gebleven bedrag, met een absoluut minimum van € 1.500,–.

A.6.6 In geval van niet of niet-tijdige betaling door cliënt dan wel niet of niet-behoorlijke nakoming van enige op cliënt rustende verplichting is AutoImporteren.eu gerechtigd de overeenkomst buitengerechtelijk te ontbinden en verdere leveranties respectievelijk verrichting van werkzaamheden en/of diensten op te schorten c.q. te staken, onverminderd het recht van AutoImporteren.eu om nakoming of vergoeding van haar schade van de ten gevolge van de ontbinding van de overeenkomst geleden schade van cliënt te vorderen.

A.7 Levering en leveringstermijnen

A.7.1 AutoImporteren.eu zal zo spoedig mogelijk na ontvangst van de bestelling/opdracht van cliënt de bestelde zaken leveren of ter beschikking stellen respectievelijk met de verrichting van de bedongen diensten aanvangen, indien de bestelde zaak (het bestelde product) althans voorradig is en aanvang van de werkzaamheden en/of diensten mogelijk is.

A.7.2 Alle door AutoImporteren.eu gehanteerde leveringstermijnen zijn streeftermijnen en derhalve geen fatale termijnen.

A.8 Overmacht

A.8.1 Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst die AutoImporteren.eu of cliënt niet kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan de schuld van AutoImporteren.eu of cliënt, noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor rekening van AutoImporteren.eu of cliënt komt.

A.8.2 In geval van tijdelijke overmacht, waaronder begrepen de situatie dat een door cliënt bestelde zaak tijdelijk niet meer voorradig is of andere onvoorziene omstandigheden, is AutoImporteren.eu gerechtigd de beoogde leveringstermijn te verlengen met de tijd, gedurende welke de tijdelijke overmacht voortduurt.

A.8.3 In geval van blijvende overmacht, waaronder wordt verstaan een omstandigheid waarop AutoImporteren.eu of cliënt geen invloed heeft noch redelijkerwijs kan hebben en die de levering of terbeschikkingstelling van zaken respectievelijk de verrichting van werkzaamheden en/of diensten onmogelijk maakt, is AutoImporteren.eu respectievelijk cliënt gerechtigd de overeenkomst buitengerechtelijk te ontbinden. In geval van overmacht kan cliënt geen vergoeding van door hem geleden schade van AutoImporteren.eu vorderen, onverminderd het bepaalde in artikel 6:78 BW.

A.9 Garantie

A.9.1 Garantie op de geleverde zaken wordt alleen gegeven nadat dit uitdrukkelijk schriftelijk met cliënt overeengekomen is. Nooit zal een verdergaande garantie worden verstrekt, dan de garantie gegeven door de producent. Er wordt nimmer garantie gegeven op de motor wanneer deze is omgezet naar brandstoftoevoer op LPG.

A.9.2 AutoImporteren.eu staat niet in voor eventuele verklaringen van de fabrikant van de geleverde zaak, dan wel voor de door de desbetreffende fabrikant gedane toezeggingen, waaronder bijvoorbeeld brandstofgebruik.

A.10 Eigendomsvoorbehoud

A.10.1 AutoImporteren.eu blijft eigenaar van de aan cliënt geleverde zaken, totdat de overeengekomen prijs voor deze zaak en de daarbij ten behoeve van de cliënt verrichte en te verrichten werkzaamheden volledig zijn voldaan. Het eigendomsvoorbehoud strekt zich ook uit over de verschuldigde rente en kosten.

A.10.2 De cliënt verbindt zich met betrekking tot de in lid 1 genoemde zaken geen beschikkingsdaden te verrichten, zoals verpanding of anderszins deze zaken te bezwaren of aan derden af te staan, behoudens voor zover de cliënt op dat moment aan al zijn verplichtingen jegens AutoImporteren.eu heeft voldaan.

A.11 Beperking aansprakelijkheid van AutoImporteren.eu en vrijwaring

A.11.1 Hoewel met betrekking tot de inhoud van de door AutoImporteren.eu geleverde zaken, en/of diensten de uiterste zorg is nagestreefd, kan voor de afwezigheid van eventuele fouten of onvolledigheden daarin niet worden ingestaan. AutoImporteren.eu is behoudens opzet of grove schuld niet aansprakelijk voor eventuele fouten of schades.

A.11.2 AutoImporteren.eu is voorts behoudens opzet of grove schuld niet aansprakelijk voor door cliënt dan wel enige derde geleden schade, van welke aard en door welke oorzaak dan ook ontstaan, die het gevolg is van onjuist en/of ondeskundig gebruik door cliënt of enige derde van door AutoImporteren.eu geleverde of ter beschikking gestelde zaken, en/of diensten. AutoImporteren.eu aanvaardt in ieder geval geen enkele aansprakelijkheid voor schade van welke aard dan ook, ontstaan door of aan zaken en diensten en de daarmee samenhangende werkzaamheden, die afkomstig zijn van derden (behoudens opzet of grove schuld). Indien mogelijk zal AutoImporteren.eu haar rechten tot het vorderen van schadevergoeding bij de desbetreffende derde overdragen aan cliënt.

A.11.3. Cliënt vrijwaart AutoImporteren.eu in geval van aanspraken van derden. Cliënt zal personeelsleden van AutoImporteren.eu of ingeschakelde derden nimmer aanspreken.

A.11.4 Voor zover AutoImporteren.eu verzekerd is voor schade wordt de aansprakelijkheid voor schade uitdrukkelijk beperkt tot het bedrag dat door deze verzekering in het desbetreffende geval wordt uitbetaald. Indien en voor zover om welke reden dan ook geen uitkering krachtens deze verzekering plaatsvindt, wordt de aansprakelijkheid voor schade uitdrukkelijk beperkt tot het factuurbedrag exclusief btw aangaande de levering waarop de schade betrekking heeft, althans waar de schade mee samenhangt.

Iedere verdergaande aansprakelijkheid behoudens schuld als gevolg van opzet of grove schuld is uitdrukkelijk uitgesloten.

A.11.5 Onverminderd het bepaalde in artikel 11.4 is AutoImporteren.eu niet aansprakelijk voor schade ontstaan tijdens het transport van zaken (voertuigen e.d.) tenzij er sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid.

A.12 Beëindiging van de overeenkomst

A.12.1 AutoImporteren.eu heeft het recht de overeenkomst met cliënt met onmiddellijke ingang voor de toekomst door middel van een schriftelijke kennisgeving zonder (nadere) voorafgaande ingebrekestelling te ontbinden indien:

o cliënt in verzuim is doordat hij toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van enige op hem rustende verplichting;

o aan cliënt (al of niet voorlopig) surseance van betaling wordt verleend of cliënt in staat van faillissement wordt verklaard, cliënt een verzoek tot toepassing van een schuldsaneringsregeling indient of cliënt onder curatele of bewind wordt gesteld;

o ten laste van cliënt beslag wordt gelegd op diens zaken ter zake van substantiële schulden en dit beslag langer dan twee maanden wordt gehandhaafd;

o cliënt zijn bedrijfsvoering geheel of gedeeltelijk staakt of anderszins liquideert en/of zijn bedrijfsactiviteiten zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ingrijpend wijzigt AutoImporteren.eu of aan een derde overdraagt.

A.12.2 In geval van beëindiging van de overeenkomst zijn alle door cliënt aan AutoImporteren.eu verschuldigde betalingen onmiddellijk en in hun geheel opeisbaar.

A.12.3 AutoImporteren.eu is wegens voornoemde beëindiging van de overeenkomst jegens cliënt nimmer tot enige schadevergoeding of betaling gehouden, onverminderd het recht van AutoImporteren.eu op volledige schadevergoeding wegens schending door cliënt van zijn verplichtingen als hiervoor bedoeld en onverminderd AutoImporteren.eu overigens ter zake toekomende rechten.

A.13 Toepasselijk recht en geschillen

A.13.1 Op elke door AutoImporteren.eu met cliënt gesloten overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

A.13.2 Alle geschillen, voortvloeiend uit of samenhangend met een door AutoImporteren.eu met cliënt gesloten overeenkomst, zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Rotterdam tenzij dwingend rechtelijk bepalingen zich daartegen verzetten of tenzij AutoImporteren.eu kiest voor de bevoegdheid van een andere rechtbank.